Museer

Språk

Här-är-du

Fornminnestips

Norrtälje kommun har ett stort antal bevarade kulturmiljöer med drygt 3500 fornlämningar och ca 1800 övriga kulturhistoriska lämningar från stenålder fram till historisk tid. Här kan man besöka fångstgropar, fornborgar, runstenar, slottsruiner och inte minst gravfält med både gravhögar, resta stenar och skeppssättningar. Vi på Norrtälje museer arbetar just nu med att ta fram en fornvårds- och skötselplan över fornlämningar i kommunen. Beroende på var du befinner dig vill vi redan nu tipsa om utflykter till tillgängliga fornlämningar och kulturmiljöer.


Varggropen - norr om Rimbo

Ropa inte efter vargen! De äldsta kända fynden av varg i Sverige dateras mellan 10000–8000 f.Kr. d.v.s. samtidigt som de äldsta spåren av människa noterats i Sydsverige. Hur interaktionen mellan varg och människa var under paleolitikum-mesolitikum kan vi endast spekulera om men flera tusen år senare kom vargen att bli ett hatat djur. Skriftliga källor från 1300-talet visar att vargen var så pass hatad att man förespråkade vargjakt. Är man nyfiken på att se hur en sådan jakt kunde gå till finns, vad man tror är, spåren av en fångstanläggning ca 5 km norr om Rimbo längs väg 280. Anläggningen är drygt 80 m i diameter med både yttre och inre sandvallar. Till anläggningen hör en informationsskylt med text och illustration. För mer information och adress: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/913c3c4d-ca3a-4f14-bedd-daae41a84546

varggropTomta järnåldersgravfält - Rimbo


Befinner du dig i Rimbo med omnejd kan vi rekommendera en promenad till Tomta järnåldersgravfält med över 100 synliga anläggningar. Där finns runda och rektangulära gravar med synliga kantkedjor på ena sidan av promenadvägen och på den andra sidan finns högar som placerats på en höjd väl synliga i landskapet. Till gravfältet hör en informationsskylt som berättar mer om begravningsseder under järnåldern. För mer information och adress: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/17a16460-ea35-488a-944b-520854207826

gravfältRunsten - väster om Rimbo

Är du intresserad av vikingatid finns det många runstenar som vittnar om vikingarnas närvaro i kommunen. En av dem står i en hage med utblick mot Långsjön längs väg 77. Stenens ursprungliga plats har troligen varit längs en viktig segel- och kommunikationsled mellan Uppsala och kusten. Runorna berättar om en far och bror vars själar behöver nåd hos gud. Ordet brygga i texten antyder att stenen kan ha varit rest vid en omlastningsplats. För mer information och adress: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/cd04850c-7334-4640-9d4c-f1a0250d2f81

runsten
Gravfält - Norrtälje, Vigelsjö


Vill man kombinera natur- och kulturupplevelse rekommenderas ett besök till Vigelsjö naturreservat som ligger cirka 2 kilometer västnordväst om centrum. Där kan man både botanisera i floran samtidigt som man besöker fornlämningar från brons- och järnåldern. Speciellt sevärt är gravfältet med 25 synliga gravar varav två gravhögar som placerats på en höjd längs Lommarens strand. Den största gravhögen, Viguls hög, är 19 m i diameter och nära 2 meter hög. Strax väster om gravfältet har man tidigare hittat spår från både fossil åker, stensträngar och bebyggelselämningar vilket vittnar om Vigelsjös tidiga bosättare. Till gravfältet hör en informationsskylt som bl.a. berättar mer om platsens strategiska läge längs en forntida farled. För mer information och adress: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/4c8d6030-0ad9-4b7a-b10b-05adb1e9985b

gravfält

Gravfält järnåldern - Norrtälje, Kvisthamra


Tänk att bo granne med ett gravfält från yngre järnåldern! Mitt i Kvisthamra villaområde och placerat på en sluttning ned mot Norrtäljeviken ligger ett gravfält med väl synliga högar och stensättningar. Två av gravarna undersöktes på 30-talet varav en innehöll en urna med brända ben. Dessa fynd kommer vi att berätta mer om under sommaren i en utställning i Zetterstenska villan. Till gravfältet hör en informationsskylt som berättar mer om begravningsseder under järnåldern. För mer information och adress: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/830e71fe-c6e7-4b35-9d5d-f1c482cbaa38