Bibliotek

Språk

Min lånehistorik

Börja spara dina lån

För att din lånehistorik ska synas på denna sida måste du först logga in med ditt personnummer och din pinkod. Gå sedan till Mina sidor och Mina uppgifter. Klicka på texten Användarprofil för... och klicka på pilen intill texten Lånekort och pinkod. Där finns rutan Spara min lånehistorik, klicka i den. Dina lån börjar nu sparas. Bara du kan se dessa uppgifter när du är inloggad på Norrtälje biblioteks webbplats, lånen sparas inte i bibliotekspersonalens system.