Museer

Språk

Här-är-du

Om Norrtälje museer

Norrtälje museer har till uppdrag att främja, stötta och agera samordnande för kulturarvsaktörer inom Norrtälje kommun. Organisationen har även ett uppdrag att arrangera och producera program och pedagogik i samarbete med andra aktörer och i egen regi. Den sammantagna karaktären av uppdraget kan delas upp i en utåtriktad, för allmänheten synlig del, och i en som sker ”under ytan”. 

 

Vision    

Norrtälje museer ska utgöra navet i arbetet med att förvalta, presentera och tillgängliggöra kulturarvet i Norrtälje kommun. I dialog med invånare, föreningar, institutioner och stiftelser skapar vi en varaktig plattform för kunskapsutbyte, delaktighet och kunskapsuppbyggnad. Med förankring i vår historia möter vi samtidens förväntningar med blicken riktad framåt.

 

Verksamhetsområden

Norrtälje museers verksamhet kan delas in i fyra olika områden; stödja och främja, samarbeten, publik verksamhet och samlingsförvaltning.

Norrtälje museers verksamhetsområden.